• Đ/c Nguyễn Kim Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ hành chính - an ninh
  • Học hàm, học vị:
   Đại học